Birim
İHALELER

11 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI

MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


11 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/563269

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Istasyon Civari 2. Km 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182243000 - 3182242902

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkedestek@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Miktar-Tür bilgisi Ek düzenlemeler kısmında belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MKE Destek Tesisleri Ambarı

c) Teslim tarihi

:

6.1. Yüklenici malzemeyi işin kendisinde kalmasına müteakip 45(kırk beş) gün içerisinde MKE Destek Tesisleri Ambarına teslim etmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstasyon Civarı 2. Km Merkez / KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

17.01.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a) 100(yüz) x100 (yüz) mm parlak havuz mavisi renginde 1794 (bin yedi yüz doksan dört) m2 naylon fileli havuz seramiği, 100(yüz) x100 (yüz) mm parlak kobalt mavisi renginde 78 (yetmiş sekiz) m2 naylon fileli havuz seramiği, 100(yüz) x100 (yüz) mm parlak sarı renkte 234 (iki yüz otuz dört) m2 naylon fileli havuz seramiği, 50(elli)x50(elli) mm parlak havuz mavisi renginde 156 (yüz elli altı) m2 naylon fileli havuz seramiği, 245 (iki yüz kırk beş)x 245 (iki yüz kırk beş)x20( yirmi) mm parlak kobalt mavisi renginde 730 (yedi yüz otuz) adet oluksuz havuz tutamağı, 245 (iki yüz kırk beş)x 45 (kırk beş) mm parlak kobalt renginde 460 (dört yüz altmış) adet dışbükey yer birleştirme malzemeleri;

-Kimyasallara dayanımı ISO 10545-13’e uygun olmalıdır.

-Lekelenmelere karşı ISO 10545-14’e uygun olmalıdır.

-Kaymalara karşı DIN 51130 normlarına uygun olmalıdır.

-Çarpma ve ısı şokuna dayanıklılığı ISO 10545-9’a uygun olmalıdır.

b)Beyaz renkte seramik yapıştırıcısı;

-TSE ve CE standartları bulunacaktır

-Yangına tepkisi A1 sınıfı olacaktır

c)Beyaz renkte silikonlu derz dolgu;

-TSE ve CE standartları bulunacaktır

Su yalıtım harcı 20(yirmi) kg toz 10 (on) kg sıvısı olmak üzere 140(yüz kırk) set ;

Alınacak su yalıtım harçlarının TSE ve CE standartları bulunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici ürünlerin istenilen performansı sağladığını kanıtlamak için 1 adet ürün kataloğunu idareye teslim edecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İnşaat Malzemesi Temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.