Birim
İHALELER

 

 

HİZMETİN TANIMI

Miktar

Ölçü

Birim Fiyat

 (TL)

Toplam Fiyat

(TL)

Fabrikamızda İlaçlama Yapılması

12

Ay

 

 

TOPLAM     

 

Ek-1 İlaçlama Yapılacak Yerler Listesi                          (1 Sayfa)

 

Not 1: Bu Alımın İlanı veya Eklerine  http://www.mkek.gov.tr web sayfası “İhaleler” “Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası” bölümünden de ulaşılabilir.

 

Not 2: Yukarıda yazılı bölgeler ve bu bölgelere ait ekli içerik listesi yerler, her ayın son hafta sonu, ayda bir kez her türlü böcek, haşere, sinek, sivrisinek vb. hayvanlara karşı ilaçlanacaktır.  

 

Not 3: İsteklifiler Tekliflerine Fabrikamızdan temin edecekleri "Yer Görme Belgesi" ni Ekleyeceklerdir. 

 

 

 

1-Yukarıdaki hizmet, doğrudan temin ile satın alınacaktır.

2-Teklifler en geç 12/01/2017 tarih, saat 11.30’ a kadar verilecektir.

3-Hizmet Fabrikamız adresinde yapılacaktır.

4-İstekliler tekliflerinde açık adreslerini ve irtibat için telefon faks numaralarını belirteceklerdir.

5-Teklifler kapalı zarfta veya açık olarak Fabrikamız (İdaremiz) adresindeki Tedarik Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi aslı gönderilmek kaydıyla faks ile veya posta ile de Fabrikamız adresine gönderilebilir. Ayrıca, isteklinin işyerine gelen Fabrikamız alım memuruna da teklifler verilebilir.

6-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sipariş verilecektir.  

7-Teklifler Türk Parası cinsinden verilecektir. Ödemeye esas para birimi de Türk Parası olacaktır.

8-Her türlü vergi (KDV Hariç), resim, harç, ulaşım ve sigorta giderleri ile nakliye, yükleme, boşaltma giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.

9-Alım konusu malın bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Fabrikamızca yükleniciye ayrıca ödenecektir.

10-Sipariş bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

11-Sipariş bedeli üzerinden, %09,48 (Bindedokuz kırksekiz) akit pulu ve %05,69 (Bindebeş altmış dokuz) karar pulu yükleniciye aittir.

12-Teklifi uygun görülen istekliye sipariş mektubu ile sipariş verilecektir. Sipariş mektubu, Fabrikamızda elden verilecek ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile teklif mektubu üzerinde istekli tarafından belirtilen adresine gönderilecektir..

13-Bu alım için avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.

14-Teslim süresi: Hizmet, siparişin teyidinden itibaren her ayın son hafta sonu ayda bir kez olmak üzere 1 yıl boyunca yerine getirilecektir. 

15-Fabrikamız tarafından, mücbir sebepler (doğal afetler, Kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı) ve Fabrikamızdan kaynaklanabilecek sebepler nedeniyle verilebilecek süre uzatımı  halleri hariç, hizmet zamanında yerine getirilmediği takdirde, geçen her takvim günü için, yükleniciye yapılacak ödemelerden, geciken hizmet bedeli üzerinden %02 (bindeiki) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sipariş bedelini aşamaz. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde İdarece 20 (Yirmi) gün süreli gecikme ihtarı verilecek ve bu sürede de gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İdarenin ihtarına rağmen teslimatta gecikmenin devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, alınmış olması halinde kesin teminatın irat kaydedilerek siparişin iptal edilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesinde ya da işi cezalı devam ettirmekte Fabrikamız serbesttir.

16-Yüklenicinin hizmetin tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten hizmetin kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemesi halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

17-Yüklenicinin teslim edeceği hizmetin muayenesi ve kabulü, Fabrikamız tarafından yapılacaktır. Muayene sonucunda ret edilen hizmet 10 (On) takvim günü içerisinde yeniden yerine getirilecektir.

18-Retli hizmet bir üretimi gerektiriyor ise, bildirim tebliğinden itibaren 10 (On) takvim günü içerisinde hizmet alımı ile üretilen ürünün Fabrikamızdan alınmaması halinde, retli ürüne ilişkin Fabrikamızın sorumluluğu kalmayacaktır. 

19-Ödeme: Yüklenici tarafından teslim edilen hizmetin bedeli, hizmetin kabul işleminden sonra düzenlenecek ambar giriş belgesi ve ödeme emri yazısından sonra en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Fabrikamız adresindeki Mali İşler Müdürlüğünde ödenecektir.

20-Yüklenicinin tesisleri, İdarenin ve/veya MSB temsilcisinin yetkilileri tarafından bildirimli ya da bildirimsiz olarak incelenebilir.

21-Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve siparişin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın siparişe ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla sipariş amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

22-Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği hizmet ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

23-Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal/hizmet temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sipariş ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur.

24-Fabrikamız gerekli gördüğünde alımı iptal etmekte serbesttir.

25-Fabrikamızla her türlü iletişim yazılı yapılacaktır.