Birim
İHALELER

TEKNİK ŞARTNAMESİ İLE TEKNİK RESİMLERİNE UYGUN 192 ADET HİDROLİK SÜSPANSİYON KOLU İLE 300 ADET BİYEL KOLU ÇELİK DÖVME MALZEME İHALE  İLAN METNİ

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/52252

İşin Adı

:

Teknik Şartnamesi İle Teknik Resimlerine Uygun 192 Adet Hidrolik Süspansiyon Kolu İle 300 Adet Biyel Kolu Çelik Dövme Malzeme

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

:

FATIH MAH YAPRAKLI YOLU 4 KM 1 18060

b) Telefon ve faks numarası

:

3762132482 -3762132485

c) Elektronik posta adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamesi ile Teknik Resimlerine Uygun 192 Adet Hidrolik Süspansiyon Kolu ile 300 Adet Biyel Kolu

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

1 Hidrolik Süspansiyon ünitesine lüzumlu çelik Dövme malzemelerin ilk defa üretilmesi durumunda; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip her bir kalem malzemeden 12 şer adet prototip bedelsiz olarak 105 Takvim günü içinde fabrikamıza teslim edilecektir. Prototipler seri teslimattan sayılmayacaktır

2 Seri Teslimat : Prototiplerin kabulünü müteakip Hidrolik Süspansiyon kolu 3 partide Biyel kolu ise tek partide olmak üzere işin tamamı 240 Takvim günü içinde tamamlanacaktır. Erken teslimat kabul edilebilecektir

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

28.02.2017 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

           1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun en az  28/05/2017  tarihine kadar geçerli geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Madde boş bırakılmıştır.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu Madde boş bırakılmıştır.

 h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 ı)  Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu

Banka Referans Mektubuna ilişkin Yeterlik Kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

            Yukarıdaki kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

            İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

             Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde  mal alımı veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 20   oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi aranacaktır

4.5.2 İhale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış AQAP 2120-2130 ve/veya ISO EN 9001-9002  Kalite seviye belgelerinden birisi,

4.5.3  İmalatçı belgesi veya kapasite raporundan birisi

4.5.4 İhale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunup anlaşıldığı ve teklifin buna göre verildiği anlamına gelecektir. Firma bununla ilgili belgeyi  verilecektir.

4.5.5 Başlığı ve içindekiler bölümü tek tek yazılmış ve ayrıca her bir maddesi tek tek “ okunmuş,anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” Şeklinde yazılarak kaşelenip imzalanmış İdari Şartname,Teknik Şartname ve Teknik resimler,Sözleşme tasarısı, Gizlilik anlaşmasına verilen cevaplar

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde yapılmış her türlü çelik döküm ve çelik dövme   işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- İhale dokümanı yapraklı yolu 4 Km. ÇANKIRI adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta/kargo yoluyla da satın alınması mümkündür.Posta Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler ,posta/kargo masrafı dahil 50,00 TL doküman bedelini  T.VAKIFLAR BANKASI  ÇANKIRI ŞUBESİ Nezdindeki  TR 84 0001 5001 5800 7303 5307 86   nolu hesaba yatırmak zorundadır.

6.Teklifler, 28/02/2017 , saat 14.00’e kadar MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI Ticaret Müdürlüğüne  verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.
7 .Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilecek olup, değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır..
8. İstekliler tekliflerini , her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir..İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere en az 28.05.2017 tarihine kadar geçerli kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12 - Bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g istisna maddesine tabidir. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir