Birim
İHALELER

ETİLEN GLİKOL SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/52815

İşin Adı

:

Etilen Glikol

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Tatlıca Mah. Cengiz Topel Sok. No:36/A 06780 Elmadağ/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası

:

3128630572 - 3128630572

c) Elektronik posta adresi

:

selda.dulger@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

30.000 Kg. Monietilen Glikol

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Fabrikamız adresindeki malzeme ambarı

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

10.04.2017-15.000 Kg. /15.09.20174-15.000 Kg.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Fabrikamız adresindeki Tedarik Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

21.02.2017 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İşe ati şartnamenin  7.2 ve 7.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, işe ait  Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5-İhale dokümanı idare adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(altmış) takvim günü olmalıdır.
8-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz
9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10-İhale konusu iş için kısmı teklif verilemez.
11-İhale konusu işe ilişkin olarak alternetif teklif verilemez.
12-İdaremiz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.