Birim
İHALELER
 

İHALE İLANI

 

 

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

MKE MAKSAM MAKİNA ve MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Leopard Gergi Tekeri (Alüminyum Jant) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No

: 2017/53285

1-İdarenin

 

a) adresi

: Harman Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 68/B

  06470 Mamak / ANKARA

b) telefon ve faks numarası

: (312) 368 78 70 – 369 16 58

c) elektronik posta adresi

: mkemaksam@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

 

a) niteliği, türü ve miktarı

 

:  Leopard Gergi Tekeri (Alüminyum Jant) – 800 Adet

 

b) teslim yeri

 

: İdarenin adresindeki malzeme ambarına ve/veya İdarenin göstereceği

  adrese teslim edilecektir.

 

c) teslim tarihi

 

: Teslim programı ihale dokümanında belirtilmiştir.

3-İhalenin

 

 

a) yapılacağı yer

 

: İdarenin adresindeki toplantı salonu

 

b) tarihi ve saati

 

: 23/02/2017  -  11.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

              c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.  İsteklilerin, son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, kabul işlemleri tamamlanmış, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 (Yüzdeon) oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi vermeleri zorunludur.

4.2.2.  İstekliler Leopard Gergi Tekeri (Alüminyum Jant) imalatı için uygun tezgah parkına sahip olacaktır.

4.2.3. İsteklilerin, ISO 9001 veya AQAP 120 serisi Kalite Güvence Belgesi veya denkliklerinden herhangi bir belgesi olacaktır ve bu belge teklifi kapsamında sunulacaktır.

4.2.4. İstekliler, ihale konusu malzemelerin imalatında kullanabilecekleri işe uygun makine, ekipman ve tezgah parkına sahip olacaktır. Kapasite Raporunda belirtilen makine, ekipman ve tezgah haricindeki makine, ekipman ve tezgahın belgesi ayrıca sunulacaktır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektöre yapılmış Leopard Gergi Tekeri (Alüminyum Jant) imalat işlerine benzer imalat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca, yukarıdaki numaralar ile irtibat kurularak İdarenin İŞ BANKASI Beşevler Şubesi TR30 0006 4000 0014 2190 0005 26 no.lu hesabına doküman bedeli yatırılarak alıcı ödemeli kargo ile gönderilmesi istenebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İdare, bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.