Birim
İHALELER

1.000 Kg. SMOKE YELLOW Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                             : 1.000 Kg. SMOKE YELLOW 33

İhale Kayıt Numarası              : 2017/ 90075

İhalenin Usulü                            : Açık İhale

  1. 1-İdarenin
  1. Adresi                                     : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

                                          Cad. 06330 /Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

  1. Telefon ve faks numarası       : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
  2. E-posta adresi                         : mkekikm@mkek.gov.tr
  3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                         : www.mkek.gov.tr

  1. 2-İhalenin Konusu Malın
  1. Dosya Referans No./İşareti     :  1365.SVG.0890
  2. Niteliği, türü ve miktarı                         : 1.000 Kg. SMOKE YELLOW 33

Teslim tarihi/tarihleri                 : 1.000 Kg. Haziran 2017’de MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü

                                                      Kayaş-Ankara/TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin:

  1. Yapılacağı yer                         : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
  2. Tarihi ve Saati                         : 27/03/2017 – Saat: 14.00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FOB STOWED (Deniz limanı) veya CFR (İstanbul Deniz Limanı) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü Kayaş-Ankara/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 404 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü: Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 27/03/2017 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici Teminat istenmemektedir.

e)  Kesin Teminat istenmemektedir.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

h) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

ı) İstekliler İdari Şartnamemizin 52.2. maddesi doğrultusunda 5 kg BEDELSİZ SMOKE YELLOW 33 numunesini DDP-Ankara-Türkiye teslim esasına göre teklifleri ile birlikte veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç yirmi (20) gün içinde MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı adresine göndereceklerdir.

i) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

1.000 KG SMOKE YELLOW 33 İHALE DOKÜMANI