Birim
İHALELER
 

İHALE İLANI

 

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bağlantı Elemanı (Cıvata, Somun) İmali işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No

: 2017/116132

1-İdarenin

 

a) adresi

: Harman Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 68/B 06470

  Mamak / ANKARA

b) telefon ve faks numarası

: (312) 368 78 70 – 369 16 58

c) elektronik posta adresi

: mkemaksam@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

 

a) niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım: T-517 Palet Pad Cıvatası – 130.000 adet

2. Kısım: T-517 A Yön Çatalı Somunu – 86.014 adet

3. Kısım: T-517 Yön Çatalı Cıvatası – 71.250 adet

4. Kısım: T-130 Pim Somunu (Kendinden Kitlemeli) – 52.367 adet

5. Kısım: T-517 A Paleti Pad Somunu – 37.000 adet

 

b) teslim yeri

: İdarenin adresindeki malzeme ambarına ve/veya 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Arifiye/Sakarya adresine teslim edilecektir.

c) teslim tarihi

: Teslim programı ihale dokümanında belirtilmiştir.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: İdarenin adresindeki toplantı salonu

b) tarihi ve saati

: 27/03/2017 – 15.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

              c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İsteklilerin, son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, kabul işlemleri tamamlanmış, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 (Yüzdeon) oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi vermeleri zorunludur.

4.2.2. İsteklilerin kendilerine ait geçerliliği devam eden Kapasite Raporunu sunmaları zorunludur.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bağlantı Elemanı (Cıvata, Somun) üretimine benzer işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca, yukarıdaki numaralar ile irtibat kurularak İdarenin İŞ BANKASI Beşevler Şubesi TR30 0006 4000 0014 2190 0005 26 no.lu hesabına doküman bedeli yatırılarak alıcı ödemeli kargo ile gönderilmesi istenebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır

10. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

11. İdare, bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.