Birim
İHALELER
İHALE İLANI
 
3 TARETLİ ÇOK EKSENLİ CNC TORNA ALIMI 
 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
 
İhale Kayıt No: 2017/133233
 
1- İdarenin;
 
a- Adresi: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Anadolu (Tandoğan) Meydanı ANKARA TÜRKİYE
 
b- Telefon – faks numarası: 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93
 
c- Web Sayfası: www.mkek.gov.tr
 
2- İhale konusu işin;
 
a- Niteliği, türü : Mal Alımı
 
b- Miktarı : 1 (bir) adet 
 
c- Malların teslim edileceği yer :
 
c1- Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB STOWED veya FCA (firma deposu) olarak teslim edilecektir.Teslim yeri teklifte belirtilecektir.
 
c2- Yerli istekliler için: Mallar MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü, KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir.
 
d- Teslim süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren 3 Taretli Çok Eksenli CNC Torna Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.
 
3- İhalenin;
 
a- Yapılacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu
 
b- Tarihi ve saati: 04/05/2017, 10.30
 
4- İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;
 
a- İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 1.000,00-TL (bin Türk Lirası)
 
b- İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda no:715 adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 
c- İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2'nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7. kat 715 No.lu odadan alınacaktır.
 
5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
 
a- Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.
 
b- Son teklif verme tarih ve saati: 04/05/2017, 10.30
 
6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
 
İstekli;
 
6.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,
 
6.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,
 
6.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
 
6.4- İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2'nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,
 
6.5- Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21'inci maddesinde belirtilen),
 
6.6- İdari Şartname’nin ilgili maddelerindeki bilgilere uygun geçici teminatını,
 
6.7- Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,
 
6.8- İmalatçı olması halinde; Teklif edilen 3 Taretli Çok Eksenli CNC Torna Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesi'ni,
 
6.9- Yetkili Satıcı olması halinde Yetkili Satıcılık Belgesi'ni,
 
6.10- Türkiye'deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı ve Yetkili Satıcı olması durumunda, İmalatçı Belgesi ve Yetkili Satıcılık Belgesi'nin yanı sıra İstekli'nin hangi bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesi'ni,
 
6.11- AQAP-2000 serisi, TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2015, Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nden herhangi birini,
 
6.12- Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma'nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olduğuna dair taahhütnameyi,
 
6.13- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,
 
6.14- Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,
 
6.15- Teklif edilen 3 Taretli Çok Eksenli CNC Torna Tezgahı ile ilgili olarak Tezgahın satıldığı müşteri bilgilerinin (firma ismi, iletişim bilgileri vs.), satış tarihinin, Tezgah kapasitesinin vs. yer aldığı referans listesini,
 
teklifi ile birlikte sunacaktır.
 
7- Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.
 
8- İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
 
9- Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
10- İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.
 
11- İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.
 
12- Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.
 
13- Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.
 
14- Teklif fiyatı tek ve değiştirilebilir (konvertibıl) bir para biriminde olacaktır.
 
15- İhalede yerli malını teklif eden istekliler tekliflerini TL olarak vereceklerdir.
 
16- İhalede, yerli istekliler yurtdışı menşeili malın tekliflerini ise değiştirilebilir (konvertibıl) bir para birimi ile sunabileceklerdir. Ancak; teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanan T.C Merkez Bankası Döviz Satış Kuru Üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL (Türk Lirası) tutar üzerinden sözleşme yapılacaktır. 
 
17- Bu ihalede kısmi teklif ve alternatif teklif verilemez.
 
18- Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.
 
19- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür.
 
20- Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
 
21- Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.
 
22- İstekliler, teklif ettikleri bedelin (opsiyonel kritik yedek parçalar ve opsiyonel özel aksesuarlar dahil) %3'ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat'ın geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olacaktır. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
22- Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24'üncü maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.
 
23- Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
 
24- İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.
 
25- İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.
 
26- Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.
 
İlan olunur.