Birim
İHALELER
İHALE İLANI

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

62 Kalem Yuvarlak-Lama-Sac-Yay Malzeme Alımı / alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “3g”  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2017/154541

İhale dosya numarası

: 100117-04

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks no

: Tel: 0318 224 2991/5346 Faks: 0318 224 2895

c) Elektronik posta adresi

: mkesilah@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Teknik Şartname ve Malzeme Formlarına Göre Aşağıda Belirtilen 62 Kalem Yuvarlak-Lama-Sac-Yay Malzeme Alımı

b) Teslim yeri

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi: Sözleşme tarihini müteakip teslim tarihleri/miktarları aşağıda belirtilmiştir. Teslim tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, termin süresi takip eden ilk iş gününe kadar uzatılır. Termine ilişkin diğer hususlar ise idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

S.No

Malzeme No

     Miktarı (Kg)

90.Gün

S.No

Malzeme No

     Miktarı (Kg)

90.Gün

1

A5-55

25.000

25.000

32

A7-3

2000

2000

2

A5-58

5.000

5.000

33

A7-74

1000

1000

3

A5-283

250

250

34

A6-127/A7-126

3000

3000

4

A6-11/62C/69C

150

150

35

A6-194/M4-108

750

750

5

M4-16/22

1.000

1.000

36

MT-21

500

500

6

M4-102

250

250

37

A7-95

1000

1000

7

MT-237/265

750

750

38

A5-88

1000

1000

8

A7-189

1000

1000

39

A5-263

1000

1000

9

A7-5/28

500

500

40

MT-51/52

250

250

10

M4-120/151

500

500

41

MT-80

200

200

11

A7-38

500

500

42

A7-107/MT-107

1000

1000

12

A6-34

500

500

43

MT-53

15000

15000

13

A6-52

5000

5000

44

A7-110/MT-110

1000

1000

14

A6-148

2000

2000

45

A7-115/4C

3000

3000

15

A6-185

2000

2000

46

A7-85.1/2

5000

5000

16

A6-215

1000

1000

47

A5-60

500

500

17

A6-55

10000

10000

48

A5-279

60

60

18

A6-61

12000

12000

49

MT-105.01

50

50

19

A6-195

500

500

50

MT-1.03

50

50

20

A6-115

3000

3000

51

MT-60/M4-75

100

100

21

A6-53

20000

20000

52

MT-106

100

100

22

A6-188

3000

3000

53

A7-75/MT-173

500

500

23

A4-61

5000

5000

54

A7-63

500

500

24

A4-381

1200

1200

55

M4-266

250

250

25

A4-382

500

500

56

A4-58/82/134

60

60

26

A4-28/29

2500

2500

57

A4-66

60

60

27

A4-53/130

15000

15000

58

A4-113

60

60

28

MT-257

5000

5000

59

A4-179/192/198/206

50

50

29

A6-177/A5-31/MT-133

3000

3000

60

A6-172

2500

2500

30

MT-18

1500

1500

61

A6-138

2000

2000

31

A7-97

200

200

62

A6-96

100

100

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi & saati

: 25/04/2017 & 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.)  İdari Şartnameye ve ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5.) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6.) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İş deneyimini gösteren belgeler: İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ( Çelik Malzeme Üretimi veya Tedariki) ilişkin belgeler.

4.1.7.)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, İdarenin Ticaret Müdürlüğü Fason İmalat İşleri Şefliğinde görülebilir ve 50,00TL karşılığında aynı yerden satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla da satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare ihale dokümanını, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9) İdarenin hesap (İban) numaraları: Türkiye Halk Bankası Iban No: TR30 0001 2009 6740 0013 0000 17, T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şb. Iban No: TR97 0001 0003 1637 7119 3959 20, Türkiye İş Bankası Iban No: TR72 0006 4000 0014 2500 0026 52, Türkiye Vakıflar Bankası Iban No: TR64 0001 5001 5800 7260 3073 64

10-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İdarenin Ticaret Müdürlüğü Arşivine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilemez.

13- Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ