Birim
İHALELER

 

27 KALEMDE 4.705.000 ADET MUHTELİF FİŞEK AÇIK İHALE USULÜYLE SATIN ALINACAKTIR.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı

:

27 KALEMDE 4.705.000 ADET MUHTELİF FİŞEK

İhale Kayıt Numarası

:

 

2017/210471

 

1 - İdarenin

 

 

a) adresi

:

MKEK Genel Müdürlüğü - İkmal Dairesi Başkanlığı

De Gol Caddesi 06330 Anadolu Meydanı / Ankara / Türkiye

b) telefon ve faks numarası

:

 0 (312) 296 11 30 /31 – 0 (312) 296 16 91

c) elektronik posta adresi

:

mkekikm@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

www.mkek.gov.tr

 

2 - İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

 27 KALEMDE 4.705.000 ADET MUHTELİF FİŞEK AÇIK İHALE USULÜYLE SATIN ALINACAKTIR.

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

:

MKE Genel Müdürlüğü -06330 Anadolu Meydanı / Ankara / Türkiye

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

 

:

 

Mümkün olan en kısa sürede teslim edilecektir.

3- İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. kat

b) Tarihi ve saati

:

07/06/2017 - saat 14.00

 

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

 

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini Incoterms 2010’a göre CPT (Esenboğa Havalimanı/ANKARA)  teslim şeklinde vereceklerdir. 

 

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Kurumu Genel Müdürlüğü – Anadolu Meydanı ANKARA/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

 

b) İhale dokümanının:

  Görülebileceği yer:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 408 no.lu oda Anadolu Meydanı – ANKARA

 -MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, 34427 Taksim/ 

   İSTANBUL 

 - www.mkek.gov.tr

 

 

 

İhale dokümanı satış bedeli:  50,00 TL (KDV Dâhil)

c) Tekliflerin İhale Saatine kadar nereye verileceği:

 

- Teklifler 07/06/2017 - saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

e) İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

f) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

 

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

 

h) Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir

 

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 /Ihaleler/file/4_705_000 adet Tabanca ve Yivli Av Tufegi Ihale Dokumani.rar