Birim
İHALELER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/216435

İşin Adı

:

 220 Lt. Plastik Püsüs,  Çemberli Plastik Bidon 60 Lt.

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 4001 Sok. No: 2 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242985 - 3182242897

c) Elektronik posta adresi

:

mkenitroseluloz@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mal Alımı, 4.000 Adet 220 Lt. Plastik Püsüs, 4.500 Adet Çemberli Plastik Bidon 60 Lt.

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

İdarenin Ambarına

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

 

:

Sözleşme imza tarihinden itibaren termin süreleri ve miktarları aşağıdadır.

 

Malzeme Adı

        Termin

   Tarihleri

16/06/2017

15/09/2017

Toplam

220 Lt. Plastik Püsüs

          Miktarı

2.000 Adet

2.000 Adet

4.000 Adet

Çemberli Plastik

Bidon 60 Lt.

          Miktarı

2.000 Adet

2.500 Adet

4.500 Adet

 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Barut Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2017 - 10:30

       

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. İstekliler tekliflerini  Türk Lirası(TL) olarak vereceklerdir. İsteklilerin yabancı para cinsinden teklif verilmesi halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
11. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

                                                                                  MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ