Birim
İHALELER

 

5.000 Kg Potasyum Sülfat Satınalınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                             : 5.000 Kg Potasyum Sülfat

Alım Usulü                                 : Doğrudan temin

 1. 1-İdarenin
 1. Adresi                                     : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

                                          Cad. 06330 Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası       : Tel: +90 (312) 296 11 30/31           
 2. Faks                                            : +90 (312) 296 16 91
 3. E-posta adresi                         : mkekikm@mkek.gov.tr
 4. Alım dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                         : www.mkek.gov.tr

 1. 2-Alım Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti     : 6810.SVG.0909
 2. Niteliği, türü ve miktarı                         : 5.000 Kg Potasyum Sülfat

Teslim tarihi/tarihleri               : Malzeme tek partide Ağustos 2017 ayı içinde MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü –

                                                      Kırıkkale  – TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.

Teslim yeri/yerleri                   :  MKE Barut Fb. Md.lüğü –Kırıkkale/TÜRKİYE

3-Alım / Yeterli Değerlendirmesinin:

 1. Yapılacağı yer                         : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                         : 26/05/2017 – Saat: 14.00

 

 

4 – Alıma katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

 

b)İsteklilerin imalatçı/üretici veya yetkili satıcı olmaları halinde "İmalatçı / Üretici Belgesi" veya "Yetkili Satıcı Belgesi".

 

c) İsteklilerce, ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

 

d) İsteklilerin (4-g) bendinde belirtilen belgeleri imzalamış personeline ait;

-Yerli istekliler için noter onaylı veya elektronik ortamda alınmış imza beyannamesi veya imza sirküleri,

-Yabancı istekliler için kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 

e) İstekli, temsilci/mümessil kanalıyla iştirak ediyorsa, istekli tarafından onaylı temsilcilik/mümessillik belgesi ve temsilci/mümessile ait;  noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 

f) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair istekli tarafından onaylı vekâletname ile vekâleten iştirak edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

 

g) İstekli tarafından imzalanmış teklif mektubu / teklif formu / proforma fatura,

 

h) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği Noter tasdikli Iş Ortaklığı Beyannamesi,

 

ı) İsteklilerin ihaleye dair Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamenin tamamını okuyup inceleyip tüm şartlarını kabul ettiklerini ve tekliflerini bu doğrultuda vermekte olduklarına dair Teyit Taahhütnamesi, (ekte verilen),

 

i) İsteklilerin ihaleye ilişkin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerekliliklerini yerine getireceğine dair Taahhütname (ekte verilen),

 

k) Yabancı menşeili malı teklif eden yerli isteklilerin Diğer Hususlar başlıklı 52.6. Maddede belirtilen prosedürleri yerine getireceğine dair taahhütname. (ekte verilen),

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (… Atölye Teslimi), FOB STOWED (Deniz limanı), CFR (Evyap Limanı/KOCAELİ), CPT (Ankara -Esenboğa Havalimanı) veya CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü KIRIKKALE/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) Alım dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 409 no.lu oda Anadolu – ANKARA

www.mkek.gov.tr.

Alım dokümanı satış bedeli: BEDELSİZDİR.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 26/05/2017 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici Teminat istenmemektedir.

e)  Kesin Teminat istenmemektedir.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) Alım yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

h)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

ı) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

j) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

/Ihaleler/File/İhale Dokümanı Türkçe.rar