Birim
İHALELER

100000 KG BARUT VİSKOZ SELÜLOZU SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/216729

İşin Adı

:

100000 Kg Barut Viskoz Selülozu Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar mah. 4001.sok no:2

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242985 - 3182242897

c) Elektronik posta adresi

:

mkenitroseluloz@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

100.000 kg Barut Viskoz Selülozu alımı

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Mke Barut Fabrikası Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

20.07.2017 tarihine kadar 50.000 kg , 21.08.2017 tarihine kadar 50.000 kg teslim edilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar mah. 4001. sok no :2 KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

30.05.2017 - 10:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 20 den az olamamak şartıyla bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu 

4.3 İhaleye esas teşkil edecek şekilde 1 (bir) balya barut viskoz selülozu  (75 kg dan az olmamak üzere) numuneside teklifle birlikte verilecektir. Bu numune ihaleye esas teşkil edeceğinden , fabrikamız Kalite güvence Müdürlüğü laboratuvarında teknik şartnamemize göre analiz yapılacaktır. Analiz sonuçları uygun çıkan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

5. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

  a) İhale dokümanının görülebileceği yer: MKE Barut Fabrikası Ticaret Müdürlüğü Kırıkkale

  b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresleri: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

       ve www.mkek.gov.tr

  c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Alım Servisi

  ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : Bedelsiz

  d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz.

6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.

7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günü olmalıdır.

10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

11. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.