Birim
İHALELER
İHALE İLANI

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

16 Kalem Parça İmali / alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “3g”  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2017/227078

İhale dosya numarası

: 100317-50

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks no

: Tel: 0318 224 2991/5346 Faks: 0318 224 2895

c) Elektronik posta adresi

: mkesilah@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Teknik Şartname ve Teknik Resimlere Göre Aşağıda Belirtilen 16 Kalem Parça İmali.

b) Teslim yeri

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim süresi                    : Sözleşme tarihini müteakip teslim tarihleri/miktarları, fabrikamızca verilecek malzeme ve mastarlar ile karşılığında alınacak teminatlar aşağıda belirtilmiştir. Teslim tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, termin süresi takip eden ilk iş gününe kadar uzatılır. Termine ilişkin diğer hususlar ise idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

S.

No

Parça No

Parça Adı

Adedi

30.

Gün

60.

Gün

90.

Gün

120.

Gün

150.

Gün

180.

Gün

210.

Gün

Malzeme
Miktarı

Malzeme Teminatı

Mastar
Teminatı

Kalıp

Teminatı

1

A7-187.1

Kasatura Hamili Gövdesi Pimi

20.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

15,50Kg

108,50TL

1.000,00TL

-

2

MT-73.01

Yerine Getiren Yay Borusu

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

-

1.750,00TL

-

3

A7-108

Kurtarma Kolu Pim Kovanı

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

161,20Kg

1.692,60TL

1.500,00TL

-

4

A7-112

Tulumba Yayı Tespit Pimi Kovanı

20.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

224,50Kg

2.469,50TL

1.000,00TL

-

5

A7-131

Tahdit Pimi İçin Perçin

100.000

Numune

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

20.000

46,00Kg

782,00TL

500,00TL

-

6

A7-186

Kasatura Hamili Vidası

10.000

Numune

3.000

3.000

4.000

-

-

-

56,10Kg

617,10TL

500,00TL

-

7

A7-64

Kilit Makarası

40.000

Numune

7.500

7.500

7.500

7.500

10.000

-

245,00Kg

13.965,00TL

750,00TL

-

8

A7-74

Dipçik Ve El Kundağı İçin Bağlama Pimi

40.000

Numune

7.500

7.500

7.500

7.500

10.000

-

775,20Kg

3.100,80TL

2.250,00TL

-

9

A7-99

Tetik Komuta Manivelası Pimi

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

36,50Kg

182,50TL

2.250,00TL

-

10

MT-110.02

Tulumba Makarası

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

89,50Kg

805,50TL

1.250,00TL

-

11

MT-29.02

Şarjör Çıkarma Mandalı İçin Burç

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

19,20Kg

76,80TL

750,00TL

-

12

MT-29.03

Şarjör Çıkarma Mandalı Makarası

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

25,50Kg

102,00TL

750,00TL

-

13

MT-81.01

Emniyet Mandalı İçin Delikli Burç

20.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

 

-

41,00Kg

205,00TL

1.000,00TL

-

14

MT-35

Kurma Kolu

10.000

Numune

3.000

3.000

4.000

-

-

-

129,00Kg

774,00TL

1.250,00TL

2.500,00TL

15

MT-18

Kurma Kolu Borusu İçin Kapak

25.000

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

1.428,00 Kg

5.712,00TL

1.750,00TL

-

16

A7-622

Gerdane Kancası Komplesi

50.000

Numune

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

15.000,00TL

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi & saati

: 30/05/2017 & 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.)  İdari Şartnameye ve ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5.) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6.) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İş deneyimini gösteren belgeler: İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere (TALAŞLI İMALAT) ilişkin belgeler.

b) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya kapasite raporu: İsteklinin kendi malı olan ve ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya kapasite raporuna ilişkin belgeler.

c)Teknik şartnameye göre verilmesi gereken bilgi ve belgeler: Tezgah Yerleşim Planı, Parça Üretim Takvimi, Parça Operasyon Sırası, Tezgah Yükleme Planı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, İdarenin Ticaret Müdürlüğü Fason İmalat İşleri Şefliğinde görülebilir ve 50,00TL karşılığında aynı yerden satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla da satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare ihale dokümanını, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9) İdarenin hesap numaraları: Türkiye Halk Bankası Iban No: TR30 0001 2009 6740 0013 0000 17, T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şb. Iban No: TR97 0001 0003 1637 7119 3959 20, Türkiye Vakıflar Bankası Iban No: TR64 0001 5001 5800 7260 3073 64, Türkiye İş Bankası Iban No: TR72 0006 4000 0014 2500 0026 52

10-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İdarenin Ticaret Müdürlüğü Arşivine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilemez.

13- Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmakta olup,  bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ