Birim
İHALELER

7 KALEMDE 11 ADET ÇEKME HADDESİ VE 1 KALEMDE 5 ADET SERT  METAL KALIP İMALİ İŞİ ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/209739

İşin Adı

:

7 Kalemde 11 Adet Çekme Haddesi ve 1 Kalemde 5 Adet Sert  Metal Kalıp İmali

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Mühimmat Fabrikası İstasyon Civarı,KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182247404 - 3182242894

c) Elektronik posta adresi

:

mkemuhimmat@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım  ( 7 kalem çekme haddesi )

1 Adet Panter Kovanı Çekme Haddesi (II.Çekme), 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.307406-7 nolu resme göre imali

1.      1 Adet Panter Kovanı Çekme Haddesi (III.Çekme) 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.307410-5 nolu resme göre imali

2.      4 Adet Panter Kovanı Çekme Haddesi (IV.Çekme) 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.307407-5 nolu resme göre imali

3.      1 Adet M14 Kovan 1.Çekme Haddesi 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.303178-4 nolu resme göre imali

4.      1 Adet M14 Kovan 2.Çekme Haddesi 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.303192-2 nolu resme göre imali

5.      1 Adet M14 Kovan 3.Çekme Haddesi 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.303239-2 nolu resme göre imali

6.      2 Adet M14 Kovan 4.Çekme Haddesi 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/02 nolu Teknik Şartname ve T.303275-2 nolu resme göre imali

2.Kısım (1 kalem sert metal  kalıp)             

1.      5 Adet Sert Metal Kalıp 29/03/2017 tarih ve MKE-MÜM-2017/01 nolu Teknik Şartname ve T.302473-19A nolu resme göre imali

b) Teslim Yeri/Yerleri

:

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü,Stok ve Ambarlar Müdürlüğü KIRIKKALE

c) Teslim Tarihi/Tarihleri

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip 126 (yüzyirmialtı) gün  içerisinde

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü  Fabrikalar Mah. 27. Sok. No:12 (İstasyon Civarı),KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

29/05/2017 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.- A)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

               2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

             h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

               ı) İstekliler, idare tarafından verilen şartnameleri onaylayarak ihale zarfı ile birlikte İdareye verecektir.

          B) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

               İstekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporu sunulacaktır.

            a) İstekliler ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunabilir. Bu halde istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimi gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde , diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

            b) İstekliler, ihale konusu malın tamamını termin süresi içerisinde, Teknik Şartname esaslarına göre imal edebileceğini gösteren üretim miktarına sahip, kapasite raporu sunabilir.

            Bu halde istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.

              İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklık oranlarına bakılmaksızın ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2.2. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.

4.3.) Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;

        Her türlü talaşlı imalat, pres, baskı, kalıp imali işidir.

5. İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 50,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir.

6. Teklifler 29/05/2017 saat: 14.00’a kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

          Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,  27/08/2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Bu iş için avans verilmeyecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12.  Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13.  Kısmi teklif verilmesi

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

1.Kısım ( 7 kalem çekme haddesi )

1.      1 Adet Panter Kovanı Çekme Haddesi (II.Çekme)

2.      1 Adet Panter Kovanı Çekme Haddesi (III.Çekme)

3.      4 Adet Panter Kovanı Çekme Haddesi (IV.Çekme)

4.      1 Adet M14 Kovan 1.Çekme Haddesi

5.      1 Adet M14 Kovan 2.Çekme Haddesi

6.      1 Adet M14 Kovan 3.Çekme Haddesi

7.      2 Adet M14 Kovan 4.Çekme Haddesi

2.Kısım (1 kalem Sert Metal Kalıp)

5 Adet Sert Metal Kalıp

14. MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.