Birim
İHALELER

MKE SEYMEN (İZMİT) VE MKE ALİAĞA (İZMİR) HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE (KIRIKKALE) HURDA MALZEME NAKLİYESİ İŞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/240877

İşin Adı

:

Mke Seymen (İzmit) Ve Mke Aliağa (İzmir) Hurda Müdürlüklerinden Mke Pirinç Fabrikası Müdürlüğüne (Kırıkkale) Hurda Malzeme Nakliyesi İşi

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Karşıyaka Mah. Ahılı Cad. No:63 71300

b) Telefon ve faks numarası

:

3182243010 - 3182242893

c) Elektronik posta adresi

:

mkepirinc@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MKE Seymen ve MKE Aliağa Hurda Müdürlüklerinden MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğüne toplam 110 adet asgari 24,5 ton taşıma kapasitesine sahip Karayolu nakil araçları kullanmak suretiyle yaklaşık 2.750 ton (+-%25 toleranslı) hurda malzeme nakliyesi işi

b) Yapılacağı Yer

:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü

c) Süresi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 110 Adet araçla taşımanın bitmesine kadar.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2017 - 15:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun R1, R2 veya K1 belgesinin teklifle birlikte sunulması zorunludur.(K1 belgesi vermiş olan yüklenici İhale konusu işi K1 belgesi olan kendi araçları ile taşımak zorundadır. Bu nedenle, K1 Belgesi ile ihaleye iştirak eden istekliler adlarına kayıtlı nakliye araçlarının listesini ihale dokümanı ile birlikte vereceklerdir. Sahip oldukları araçların sayısı 4 (Dört) adetten az olamaz.)
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine verilebileceği gibi, PTT Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Bu ihalede Kamu İhale Kanunu 3. madde (g) bendi gereğince ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.