Birim
İHALELER

 MKE AĞIR SİLAH ve ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

14 Kalemde Uç (Teknik Özelliklere Göre) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt no                        : 2017/240350

İhale dosya no                       : AĞ17M00509

1- İdarenin

a.Adı ve adresi         : MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü / Fabrikalar Mah. Çelik Caddesi                                       No:9  Kırıkkale /TÜRKİYE

b.Tel & faks no           : Tel: (0318) 224 30 00/35 25  Faks: (0318) 224 28 91

c.E- posta adresi          : durmus.kaya@mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın

a.Cinsi ve miktarı        : 14 Kalemde Uç (Teknik Özelliklere Göre) Alımı

b.Teslim yeri               : Fabrikamız Malzeme Ambarı

c.Teslim süresi            : Sözleşme yapılmasına müteakip 30 Takvim Günüdür. (Erken teslimat kabul edilir.)                           

 

No

MALZEMENİN AÇIKLAMASI

ÖLÇÜ

MİKTAR

1.

UÇ(KAPLAMALI) CNMG 12 04 08 GH UE 6110

AD

450

2.

UÇ(KAPLAMALI) CNMG 19 06 08 GH UE 6035

AD

250

3.

UÇ(KAPLAMALI) CNMG 19 06 12 GH UE 6110

AD

110

4.

UÇ(KAPLAMALI) DNMG 15 06 04 UE 6110

AD

500

5.

UÇ(KAPLAMALI) DNMG 15 06 08 UE 6110

AD

500

6.

UÇ(KAPLAMALI) DNMG 15 06 12 UE 6110

AD

200

7.

UÇ(KAPLAMALI) VCMT 16 04 04 UE 6110

AD

300

8.

UÇ(KAPLAMALI) VCMT 16 04 08 UE 6110

AD

250

9.

UÇ(KAPLAMALI) SNMG 19 06 12 GH UE 6035

AD

150

10.

UÇ(DÜZ-ÜÇGEN) TPMN 16 03 04  F7030

AD

50

11.

UÇ(DÜZ-ÜÇGEN) TPMN 22 03 08 F7030

AD

50

12.

UÇ(KAPLAMALI) SPEN 12 03 EDR F7030

AD

250

13.

UÇ(ÜÇGEN-DÜZ-SAĞ) TPEN 16 03 PPR F7030

AD

30

14.

UÇ(ÜÇGEN-DÜZ-SAĞ) TPEN 22 04  PD-R F7030

AD

100

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

*Teklif Veren Firmalar; Ürün Teknik Özelliklerini, İmalatçı Firmasını (Kodu İle) ve Termin Tarihini Belirteceklerdir.

*Talep Edilen Malzemeleri, İstenilen Nitelikte ve Kalitede Teslim Edeceklerdir.

*Talep Edilen Ürünler Birbiri ile Bir Bütün Halinde Çalışması Gerektiği İçin Kısmi Alım Yapılması Uygun Değildir.

 *Ekte Verilen Teknik Rapora Uygun Olması Gerekmektedir.

3- İhalenin

a.Yapılacağı yer         : MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Toplantı Salonu

b.Tarihi ve saati         : 25.05.2017 / 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin banka hesabına ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yerli isteklilerle ortak girişim yapan yabancı istekliler ihaleye katılamayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü Tedarik Müdürlüğünde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.1. İhale dokümanı satış bedeli İdarenin Mali İşler Müdürlüğü Veznesine veya İş Bankası Kırıkkale Şb. IBAN No: TR350006400000142500001863 hesabına yatırılabilir. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir.  İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü Arşivi’ne elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düşük fiyat esasına göre sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- İhaleye, iş ortaklığı ve konsorsiyum olarak teklif verilemez.

13-MKE -  Ağır Silah ve Çelik Fabrikası bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabii olmayıp(Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.