Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

       Söz konusu Kanunun Geçici 1’nci maddesinde:GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. (2) Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri hâlinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. (3) Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. (4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması hâlinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti hâlinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki hâlinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir. (5) Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hâle getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır. (6) Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. (7) Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri hâller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

       Bu hükme istinaden, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, 27/07/2017 tarihli 48 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Maliye Bakanlığınca yayımlanmıştır.

     48 Seri No’lu Tebliğde, 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamına giren taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler belirlenmiş olup, bu kapsamda Kurumumuz, ilgili diğer kamu kurumları ile mükelleflerin sorumlulukları belirlenmiştir. 48 nolu Tebliğ’de teslim edilebilecek taşıtlara ilişkin olarak;

       “7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin kapsamına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzeri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

       Ancak, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası çerçevesinde uygulama yapılıp yapılmayacağı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkisinde bulunmaktadır. Anılan hüküm çerçevesinde uygulama yapılması halinde hurda taşıt alımına ilişkin esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıt türleri anılan Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK Hurda Müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.”  hükmüne yer verilmiştir.

       İşletme Müdürlüğümüzce, 18/05/2017 tarih ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geçici 1’nci maddesinde ifade edilen “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında düzenleme yapılıp yapılmayacağı hususu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sorulmuştur.

       İlgili Bakanlıktan İşletme Müdürlüğümüze gönderilen cevabi yazıda; “… Bakanlığımız Döner Sermaye imkanları dahilinde 7020 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesi kapsamında piyasadan çekilerek MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek taşıt sahiplerine, MKEK Hurda Müdürlüklerince verilecek hurda bedeli dışında ödeme yapılması için yeterli kaynak bulunmamakta olup, MKEK Hurda Müdürlüklerinin otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker, ve çekici türü taşıtları hurda bedeli karşılığında teslim alınmasında ve vatandaşlara hurda bedeli ödemesi yapmasında Bakanlığımızca bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmiştir.

      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının bu görüşü doğrultusunda ve yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler;  Maliye Bakanlığınca yayımlanan 27/07/2017 tarihli 48 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirerek taşıtlarını Kurumumuza teslim etmek istemeleri halinde; ÖTA tesisi bulunan MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü  Kırıkkale ve Aliağa Hurda Müdürlüklerince, adı geçen MTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, tebliğ eki formlar kullanılarak, ilgili trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker, ve çekici türü taşıtları sahiplerinden teslim alacaklardır.

     Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğüne bağlı Aliağa Hurda Müdürlüğüne ya da Kırıkkale Hurda Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma ve trafik tescil kaydından silme işlemini tekemmül ettirmeleri gerekmektedir. Taşıtlarını ilgili Hurda Müdürlüğüne (Kırıkkale ya da Aliağa) teslim eden mükellefler, araçlarını hurdaya çıkarma işlemlerini tamamladıktan sonra, trafik tescil kuruluşlarınca kendilerine verilen "Hurdaya Çıkarılmıştır" şerhli "Motorlu Araç Tescil Belgesi'ni, ilgili Hurda Müdürlüğüne (Kırıkkale ya da Aliağa) ibraz ettikten sonra hurda bedeli ödemesi; Belediye ve İl Özel İdarelerinin hurda araçları için uygulanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2017 yılı 2. altı aylık fiyatı olan 240,00 TL/Ton (bu bedel her 6 ayda bir güncellenmektedir) üzerinden araç sahiplerince beyan edilen banka hesap numaralarına ilgili Hurda Müdürlüğünce yapılacaktır.   

      Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi tamamlanmayan ve taşıt sahiplerince; "Hurdaya Çıkarılmıştır" şerhli "Motorlu Araç Tescil Belgesi'ni ilgili Hurda Müdürlüğüne (Kırıkkale ve Aliağa) ibraz edilmeyen taşıtlar, bertaraf  işlemine tabi tutulmayacak ve bu araçlar için de  taşıt sahiplerine malzeme bedeli ödemesi yapılmayacaktır.

       Kamuoyuna Duyurulur.

 

© MKE Kurumu 2017