300.000 kg. TROTİL (TNT TİP I, Flake Toz, MIL-DTL-248D) satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                           : 300.000 kg. TROTİL

                                                                 (TNT TİP I, Flake Toz, MIL-DTL-248D)

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/40724

İhale Usulü                                              : Açık İhale

İdarenin

Adresi                                                 : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                        De Gol Cad. 06330 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

Telefon ve faks numarası                   : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

E-posta adresi                                     : mkekikm@mkek.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                     : www.mkek.gov.tr

 

İhalenin Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti                 : 1376.SVG.0952

Niteliği, türü ve miktarı                                    : 300.000 kg. TROTİL

                                                                 (TNT TİP I, Flake Toz, MIL-DTL-248D)

Teslim tarihi/tarihleri                          :Malzemenin tamamı sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 4 ay içinde MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü–Kırıkkale /TÜRKİYE’de olacaktır.

İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

Yapılacağı yer                         : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

Tarihi ve Saati                         : 05.03.2018 tarih, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Malzemenin Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FOB-STOWED (..… deniz limanı), CFR (Derince deniz limanı), CPT (…..Ankara (karayolu) ve/veya DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü–Kırıkkale /TÜRKİYE) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü–Kırıkkale /TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir. Aks, takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 403 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

- İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 05.03.2018 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. 

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ) Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

h) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

1376.SVG.0952 İHALE DOKÜMANI İncele İndir
Zeyilname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017