7 kalemde 6.000 adet Muhtelif YAY satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                :    1- 500 ad. WW 302 654 A RUECKLAUFFEDER YAY

                                                      2- 1.000 ad. WW 407 282     DRUCKFEDER YAY

                                                      3- 1.000 ad. WW 407 283     DRUCKFEDER YAY

                                                      4- 1.000 ad. WW 407 284     DRUCKFEDER YAY

                                                      5- 1.000 ad. WW 407 285     DRUCKFEDER YAY

                                                      6- 1.000 ad. WW 407 286     DRUCKFEDER YAY

                                                      7- 500 ad. WW 309 643    SPIRALFEDER YAY

İhale Kayıt Numarası                : 2018/48956

İhale Usulü                                : Açık İhale

İdarenin

Adresi                                                 : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                         De Gol Cad. 06330 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

Telefon ve faks numarası                   : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

E-posta adresi                                    : supply@mkek.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                    : www.mkek.gov.tr

İhalenin Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti          : 1010.PRJ.0074

Niteliği, türü ve miktarı                  : 1- 500 ad. WW 302 654 A RUECKLAUFFEDER YAY

                                                        2- 1.000 ad. WW 407 282     DRUCKFEDER YAY

                                                        3- 1.000 ad. WW 407 283     DRUCKFEDER YAY

                                                        4- 1.000 ad. WW 407 284     DRUCKFEDER YAY

                                                        5- 1.000 ad. WW 407 285     DRUCKFEDER YAY

                                                        6- 1.000 ad. WW 407 286     DRUCKFEDER YAY

                                                        7- 500 ad. WW 309 643     SPIRALFEDER YAY

Teslim tarihi/tarihleri                      : MAYIS 2018

İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

Yapılacağı yer                         : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

Tarihi ve Saati                         : 06.03.2018 tarih, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Malzemenin Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Yüklenici Firma depo teslimi), FCA (............Havaalanı), CPT (....Ankara (karayolu)) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini (MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü–Çankırı /TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir. Aksi, takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 406 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

- İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 06.03.2018 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici Teminat istenmemektedir.

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017