MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MÜHİMMAT FABRİKASI -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/397805

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Mühimmat Fabrikası İstasyon Civarı

b) Telefon ve faks numarası

:

03182243000 Dahili:4255    Faks: 0318 225 40 60

c) Elektronik posta adresi

:

muhimmat@mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

:

 

a) Miktarı, niteliği, türü

 

 

 

b) Son teslim tarihi ve yeri

 

3000 Kg Yeşil Enamel Boya ve 1500 Kg Sentetik Tiner

 

Teslim yeri MKE Mühimmat Fabrikası Ambarlarıdır.

Teslim tarihleri 14. Maddede belirtilmiştir.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

c) İhalenin usulü

:

23.08.2017  Saat: 14:00

Açık ihale usulü

 

4.1.- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi ve alt yüklenicilerin bilgileri,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ı) İstekliler, idare tarafından verilen idari şartname, sözleşme taslağı ve teknik şartnameleri onaylayarak ihale zarfı ile birlikte İdareye verecektir. Doküman satın alan firmalar ihaleye katılmayacak olsalar dahi kendilerine gönderilen ihale dokümanlarını idareye iade edeceklerdir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5. İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 50,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir.

6. Teklifler madde 3.b.’de belirtilen ihale tarih ve saatine kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

          Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih23/11/2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Bu iş için avans verilmeyecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12.  Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13.  Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

14. Teslim Şekli: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen günden itibaren başlamak üzere aşağıdaki termin programı geçerli olacaktır.

Yeşil Enamel Boya;

 

 

TARİH (Son teslim tarihi)

MİKTAR (Kg)

1.PARTİ

90 gün içerisinde

1000 Kg

2.PARTİ

120 gün içerisinde

1000 Kg

3.PARTİ

150 gün içerisinde

1000 Kg

 

TOPLAM

3.000 Kg

 

Sentetik Tiner;

 

 

TARİH (Son teslim tarihi)

MİKTAR (Kg)

1.PARTİ

90 gün içerisinde

500 Kg

2.PARTİ

120 gün içerisinde

500 Kg

3.PARTİ

150 gün içerisinde

500 Kg

 

TOPLAM

1500 Kg

 

15. MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

İdari Şartname İncele İndir
Sözleşme Taslağı İncele İndir
Teknik şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017