MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/387239

İşin Adı

:

500.000 Kg Barut Viskoz Selülozu

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 4001 Sok. No: 2 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242985 - 3182242897

c) Elektronik posta adresi

:

mkenitroseluloz@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnameye göre 500.000 Kg Barut Viskoz Selülozu

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Ambarı/Kırıkkale

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

2017/Eylül ayı sonuna kadar 50.000 Kg,  2017/Ekim ayı sonuna kadar 50.000 Kg,  2017/Kasım ayı sonuna kadar 50.000 Kg,  2017/Aralık ayı sonuna kadar 50.000 Kg,  2018/Ocak ayı sonuna kadar 50.000 Kg,  2018/Şubat ayı sonuna kadar 50.000 Kg,  2018/Mart ayı sonuna kadar 50.000 Kg, 2018/Nisan ayı sonuna kadar 50.000 Kg, 2018/Mayıs ayı sonuna kadar 50.000 Kg, 2018/Haziran ayı sonuna kadar 50.000 Kg, 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Barut Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

 24.08.2017 - 10:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 20’sinden az olamamak şartıyla bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu 

4.2.2. İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen,  ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, isteklilerce teklif edilecek bedelin %25’inden az olmayan  ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

4.3.1.1. İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4.4.1. İsteklinin makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve Numune:

4.4.1.1. İsteklilerin bu işi yapacaklarını gösteren; Sanayi Sicil Belgesi ve/veya Kapasite Raporu ve/veya ve/veya İmalat Yeterlik belgelerinden en az birini, Üretim/ İş akış şemasınıda ayrıca sunmalıdır.

4.4.1.2. İhaleye esas teşkil edecek şekilde 1 (bir) balya barut viskoz selülozu(75 kg’dan az olmamak üzere) numuneside teklifle birlikte verilecektir. Bu numune ihaleye esas teşkil edeceğinden, fabrikamız Kalite güvence Müdürlüğü laboratuvarında teknik şartnamemize göre analiz yapılacaktır. Analiz sonuçlarının uygun çıkması durumunda en düşük fiyat teklif eden firmadan başlamak üzere üretimn denemesinde kullanılmak üzere 3.000 kg barut viskoz selülozu istenecek ve en geç 7 (yedi) takvim günü içinde Fabrikamıza teslim edilecektir.

Gelen bu selülozlar 2. Analizden sonra nitroselüloz barut üretmek üzere deneme üretiminde kullanılacaktır. İlk firmanın deneme üretimi başarısız olursa ikinci firmadan 3.000 kg lık deneme ürünü istenecektir. Uygun çıkmayan ürün için firmaya herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Deneme üretimi en geç 21 gün sürmektedir. Deneme üretiminde kullanılan ve uygun çıkan 3000 kg lık ürün siparişe bağlanacak 500.000 kg dan düşecektir.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Hidrofil pamuğu üretimi, tekstil pamuk üretimi, pamuk ağartma işlemleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilemez. İstekliler tekliflerini TL olarak vereceklerdir.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
11. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

                                                                                  MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

500.000 kg Barut Viskoz Selülozu İhale Dokümanları İncele İndir
© MKE Kurumu 2017