İHALE İLANI

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1 Adet Otomatik Paketleme Tezgahı Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 273228

1- İdarenin  
a) Adresi : MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü Bahçekapı Mah. A.O.Ç. Kümeevleri No:40 06562 Gazi - ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (312) 211 01 62   -   (312) 211 00 42
c) Elektronik posta adresi  :  mkefisek@mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnameye göre 1 Adet Otomatik Paketleme Tezgahı  Alımı
b) Teslim Yeri : MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü
c) Teslim Tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 14 (Ondört) Ayda teslim edilecektir.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati : 26 Haziran 2018 Salı günü, saat 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından yada ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK015.3/M ve eki Fiyat Cetveli)

ç) Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığı beyannamesi. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK023.0/M)

4.2. İsteklinin İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması halinde;
a) İstekli’nin İmalatçı olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı sanayi ürününün üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin veya İmalatçılık Belgesi’nin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.
b) İstekli’nin Yetkili Satıcı olması halinde; İmalatçı Firma’dan alınacak Yetkili Satıcılık Belgesi verilecektir. Bu belge, İmalatçı Firma’nın teklif edilen Otomatik Paketleme Tezgahı’nın kendi imalatı olduğunu, İstekli’nin İmalatçı Firma’nın yetkili satıcısı olduğunu ve bu yetkinin teklif tarihinde geçerli olduğunu içerecek ve İmalatçı Firma’nın yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve Sanayi Odasınca veya mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilecektir.
c)  İstekli’nin Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması durumunda; İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra, İstekli’nin hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesi ilgili makamlardan (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı) onaylı olarak teklife eklenecektir.

4.3. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi: İstekli aşağıda tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni teklifi ile birlikte verecektir.
 İstekli,
a) AQAP-2000 serisi
b) TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2015,
c) Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birine sahip olacaktır.
İstekli yukarıda behsedilen 3 (üç) belgeden her hangi birine sahip olacak ve bu belgeyi teklifi ile birlikte verecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4. maddenin (a) ve (b)  bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

7. İhale dokümanı, İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 26 Haziran 2018 Salı günü, saat  10:00’a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisi’ne verilebileceği gibi, PTT, özel kargo, vb., vasıtalarla da gönderilebilir. Bu vasıtalarla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar alım organlarına ulaşması şarttır.

9. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

13. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

15. Bu İhale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

© MKE Kurumu 2017