150.000 adet 5,56 X 45 mm YÜKSEK BASINÇLI TEST FİŞEĞİ satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                         :  150.000 adet 5,56 X 45 mm YÜKSEK BASINÇLI TEST FİŞEĞİ

İhale Kayıt Numarası                                       : 2018 / 377285

1-İdarenin

a)Adresi                                              :  MKE Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

   Cad., 06560, Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

b)Telefon ve faks numarası                :  Tel: +90 (312) 296 11 30/31  Faks: +90 (312) 296 16 91

c) E-posta adresi                                 :  mkekikm@mkek.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

     İnternet adresi                                :  www.mkek.gov.tr

2-İhale Konusu Malın

a)Dosya Referans No./İşareti               : 1305.SVG.987

b)Niteliği, türü ve miktarı                   : 150.000 adet 5,56 X 45 mm YÜKSEK BASINÇLI TEST FİŞEĞİ c)Teslim tarihi/tarihleri                                    : Malzeme, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 3 ay  

                                                                   içerisinde  ve tek partide MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü –  

                                                                   Kırıkkale’ye teslim edilecektir.

d)Teslim yeri/yerleri                              : MKE Silah  Fb. Md.lüğü – Kırıkkale/TÜRKİYE

3- İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a)Yapılacağı yer                                 : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat

b)Tarihi ve Saati                                 : 29.08.2018 – Saat: 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 a)İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b)İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c)İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a)  Malzemenin Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Atölye Teslimi), FOB  (Hava Limanı) veya CPT (Ankara) teslim şekillerinde vereceklerdir.

-Yerli istekliler tekliflerini MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 403 no.lu odadan alınacaktır

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

- İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

-Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c)Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

-Teklifler 29.08.2018 tarih, saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Alım (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d)Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e)Geçici Teminat istenmemektedir.

f) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin  %10’u oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g)Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h)İhale  yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

k)Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare alımı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

987 İhale dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017