İHALE İLANI

TENDER ANNOUNCEMENT

1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ ISIL İŞLEM FIRINI ALIMI

PROCUREMENT OF 1 PIECE ATMOSPHERE CONTROLLED HEAT TREATMENT FURNACE

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2018/387516

Tender Registration No: 2018/387516

1.İdarenin;

Contracting Entity’s;

a.Adresi/AddressMKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı,  06330 Anadolu Meydanı (Tandoğan)/ANKARA

b.Tel– faks numarası/Tel-fax number: 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93

c.Web sayfası/Web address: www.mkek.gov.tr

2.İhale konusu işin;

Subject work of procurement;

a.Niteliği, türü: Mal Alımı

Quality, type: Procurement of goods

b.Miktarı: 1 (bir) adet

Quantity: 1 (one) piece

c.İhale usulü  :Açık İhale

Procurement procedure    : Open Tender Procedure

d.Malların teslim edileceği yer:

The place where the goods shall be delivered:

d.1)Yabancı istekliler için   :  Mallar INCOTERMS 2010’a göre FCA/FOB ve DDP olarak teslim edilecektir.

For foreign tenderers    : Goods shall be delivered as FCA/FOB and DDP according to INCOTERMS 2010

d.2)Yerli istekliler için        :  Mallar MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü, ÇANKIRI adresinde teslim edilecektir.

For domestic tenderers :Goods shall be delivered at MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü, ÇANKIRI.

e.Teslim süresi: : İstekli, Atmosfer Kontrollü Isıl İşlem Fırını’nın teslim süresini detaylarıyla birlikte teklifte açıkça belirtecektir.

Delivery period: Tenderer shall clearly indicate the delivery period of Atmosphere Controlled Heat Treatment Furnace in the proposal together with its details

f) İhalenin;

Tender;

f.1)Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı,               716 no.lu Toplantı Salonu

Place : MKE General Directorate, Investment Planning Department, 7th floor, Room No 716

f.2)Tarihi ve saati  : 12/09/2018, 14.00

Date and time   : 12/09/2018, 14.00

3.İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

The sales price of the tender document, the place where the tender document can be reviewed and obtained;

a.İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) :      500-TL(beşyüz Türk Lirası)

Sales price of the tender document (including Value Added Tax) :500-TL(five hundred) TL.

b.İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı     7 nci kat 719 No.lu odadan alınacaktır.

The tender document can be provided from MKE General Directorate, Investment Planning Department, 7th floor, Room No 719 upon submission of the receipt of payment, which has to be paid to MKE General Directorate, Finance Department, Central Accounting Section at B block, 2nd floor.

c.İhale dokümanı, İdare’nin kurumsal web adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

The tender documents may be reviewed free of charge at MKE’s web site. However, who will submit their tenders to the Contracting Entity shall be liable to purchase the tender document approved by the Contracting Entity.

4.Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

The place where the tenders shall be submitted, deadline date and time of submitting tenders;

a.Tekliflerin sunulacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

The place where the tenders shall be submitted : MKE General Directorate, Investment Planning Department, Communication Service 7th floor, Room No 718.

b.Tarih ve saati   : 12/09/2018, 14.00

Date and time   : 12/09/2018, 14.00

5.İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

Documents and qualification criteria required for participation in procurement:

İstekli, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlayacak ve gereken belgeleri teklifi ile birlikte sunacaktır.

The tenderer shall meet the qualification criteria and submit the required documents stated in Article 6 of the Administrative Specification together with the tender.

6.Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

All Domestic and Foreign Tenderers who meet the bidding requirements of the tender documents shall be able to participate in this tender.

7.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Consortia cannot submit tender for this procurement.

8.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

The tenders shall be submitted for the whole work in this procurement. Alternative tenders shall not be submitted.

9.Yabancı istekliler ile yabancı menşeli malı teklif edecek yerli istekliler teklif mektuplarında mal menşei ve G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) belirteceklerdir.

Foreign tenderers and the domestic tenderers who propose the foreign-origined goods shall indicate the origin of the goods and C.T.S.P. (Customs Tariff Statistics Position) in the letter of tender.

10.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günü olmalıdır.

The validity duration of tenders shall be at least 150 (one hundred fifty) calendar days following the date of procurement.

11.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

Tenderers shall give their proposals on the basis of fixed total price, by multiplying the proposed unit prices with the quantity of each item. After the conclusion of the tender, a fixed price contract shall be signed with the tenderer who is awarded with the contract by multiplying the proposed unit prices with the quantity of each item.

12.Fiyatlar Türk Lirası ya da konvertible bir döviz cinsi üzerinden, tek bir para biriminde verilecektir.

The prices shall be given in Turkish Liras or in convertible money and shall be in a single currency

13.Yerli isteklilerce yabancı para birimi üzerinden verilen tekliflerin ödemeleri, ilgili ödeme tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılır.

The payments for domestic tenderers who offer in foreign currency shall be made in accordance with the exchange selling rate of T.R. Central Bank published in the Official Gazette at the related payment date.

14.İhale konusu alımın/işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Öte yandan, yüklenici, işin bazı kısımlarına yönelik alt-yüklenici kullanabilir.

The subject goods/works cannot be assigned to the sub-contractors completely. However, the contractor is allowed to hire sub-contractor for some parts of the work.

15.İstekliler teklif ettikleri bedel ve opsiyonel kritik yedek parçaların bedelinin toplamının %3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı, teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklif esas alınarak verilecektir. Bu bedelin %3’ünden (yüzde üç) az oranda geçici teminat veren İstekliler’in teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

The tenderers shall provide bid bonds at the rate to be determined by them, but not less than 3% (three percent) of total value of the tender price and optional critical spare parts. The amount of the bid bond shall be calculated by taking the maximum priced delivery type as basis. The tenderers that provide bid bond less than 3% (three percent) of this total price shall be disqualified from the evaluation.

16.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir (Geçici teminatın geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olacaktır).

The duration must be specified in guarantee letters issued by banks as bid bonds. This duration (validity date) shall be determined by the tenderers, but it shall not be less than 30 (thirty) days from the validity period of tender (Validity duration of the bid bond must not be less than 180 (one hundred eighty) calendar days).

17.Sözleşme Bedeli’nin %25’i (yüzde yirmibeş) avans olarak verilecektir.

25% (twenty-five percent) of the Contract Price shall be paid as Advanced Payment.

18.İdare yetersiz yada eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi herhangi bir İstekli’ye vermekte serbesttir.

Contracting Entity reserves the entire right to reject any inadequate or insufficient proposal and to annul the bidding process or to place orders to any one of the Tenderer.

19.Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

This tender is not subject to Public Procurement Law no 4734 and Public Procurement Contracts Law no 4735 except prohibitions and penalties provisions.

20.Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

Tenders shall be submitted in accordance with the provisions of Technical and Administrative Specification and it’s Annexes.

 

     İDARENİN İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMASI;

      EXPLANATION OF CONTRACTING ENTITY RELATED WITH THIS ANNOUNCEMENT;

1.Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukuki ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. İhale dosyasındaki (idari ve teknik şartname) bilgiler esas alınacaktır.

       Issued information within this page doesn’t have any legal or financial responsibility. Information within          the tender document (administrative and technical specification) shall be considered.

2.İlanla ilgili başvuru makamı bilgileri aşağıdadır;

        Authority information for the application related with the announcement is as follows;

a.Şikayet ve başvuru makamı                : MKE Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı

 Complain and application authority   : MKE Investment Planning Department

b.Telefon numarası : +90 312 296 12 23

  Telephone number : +90 312 296 12 23

c.Faks numarası  : +90 312 296 16 93

 Fax number  : +90 312 296 16 93

İdari Şartname İncele İndir
Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017