2 Kalemde  Muhtelif Çapta 6.000 Kg. 18 Ni Maraging Çelik AMS 6514  satın alınacaktır .

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                           :

- 1.000 Kg. A6-59 ÇAP 9, 18 Ni Maraging Çelik AMS 6514

- 5.000 Kg. A6-30 ÇAP 10, 18 Ni Maraging Çelik AMS 6514 

 

İhale Kayıt Numarası                          : 2018 / 435279

 1. İdarenin
 1. Adresi                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De    

                                                           Gol Cad. No:2 06560 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası                        : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                              : mkekikm@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                              : www.mkek.gov.tr

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti                     : 1005.SVG.0998

Niteliği, türü ve miktarı                       :

- 1.000 Kg. A6-59 ÇAP 9, 18 Ni Maraging Çelik AMS 6514

- 5.000 Kg. A6-30 ÇAP 10, 18 Ni Maraging Çelik AMS 6514 

 1.  

Teslim tarihi/tarihleri                    :Malzemeler sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 150 (Yüzelli) gün içinde MKE Silah Fabrikası   Müdürlüğü  –  Kırıkkale  /  TÜRKİYE’de olacaktır.

 1. Teslim yeri/yerleri                           : MKE Silah Fb. Md.lüğü – Kırıkkale/TÜRKİYE
 2. İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
 3. Yapılacağı yer                             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 4. Tarihi ve Saati                             : 02.10.2018  Tarih, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a)İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b)İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c)İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Yüklenici depo teslimi), FOB-STOWED (..… deniz limanı), CFR (Evyap/Kocaeli deniz limanı) veya CPT (…..Ankara (karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini (MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü, Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 404 no.lu odadan alınacaktır

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

- İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 02.10.2018 tarih saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. 

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm  isteklilere açıktır.

h) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

998 - İHALE DOKÜMANI İncele İndir
© MKE Kurumu 2017