İşin Tanımı                                          : 1.000 kg. 1-4 Diamino 2-3 Dihidro Antrakinon, 1.500 kg. 1 Metil 

                                                                  Amino Antrakinon, 1.000 kg. 1-4 Dipara Toluidino Antrakinon

İhale Kayıt Numarası                              : 2018/447997

İhalenin Usulü                                       : Açık İhale

1-İdarenin

  1. Adresi                                         : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

  Cad. 06330  Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

  1. Telefon ve faks numarası                       : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

  2. E-posta adresi                            : mkekikm@mkek.gov.tr

  3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                            : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın

  1. Dosya Referans No./İşareti       : 1365.SVG.1001

        Niteliği, türü ve miktarı               : 1.000 kg. 1-4 Diamino 2-3 Dihidro Antrakinon, 1.500 kg. 1 Metil   

                                                                    Amino Antrakinon, 1.000 kg. 1-4 Dipara Toluidino Antrakinon

        Teslim tarihi ve Yeri                      : Malzemeler sözleşmenin yürürlüğünü müteakip 1 ay içinde MKE

Kapsül Fabrikası Müdürlüğü Ankara /TÜRKİYE’ye tek partide

teslim edilecektir.

  1. İstekliler madde 2a’da belirtilen talep miktarlarından daha düşük miktarlar için de teklif verebilirler. Bu teklifler yukarıda belirtilen miktarlar için teklif alınamaması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

 

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                               : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve Saati                               : 25.09.2018 - Saat  14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

  2. İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. ve geçici teminatı irat kaydedilir.

  3. İdari Şartnamemizin  21.1.3 maddesinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre, FCA (……… atölye teslimi), FOB STOWED (………. Deniz limanı), CFR (…………….. Evyap /Kocaeli Limanı), veya  CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü Ankara / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 409 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 25.09.2018tarih saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e) Geçici Teminat Mektubu  istenmemektedir.

f) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) İstekliler İdari Şartnamemizin 45.1.2.1 maddesi doğrultusunda

- 5 kg. 1-4 DİAMİNO 2-3 DİHİDRO ANTRAKİNON,

- 5 kg. 1 METİL AMİNO ANTRAKİNON,

- 5 kg. 1-4 DİPARA TOLUİDİNO ANTRAKİNON

BEDELSİZ numuneyi, (Numuneye ait Kimyasal/Fiziksel Analiz Sertifikası verilecektir.) DDP-Ankara-Türkiye teslim esasına göre teklifleri ile birlikte veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı adresine göndereceklerdir. Numunesi verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

j) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

k) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017