13 Kalemde 106 adet FO 20 ve 103 Kalemde 652 adet FO 40 Tezgah Kalıpları satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                           : 13 Kalemde 106 adet FO 20 ve 103 Kalemde 652 adet

                                                                  FO 40 Tezgah Kalıpları

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/ 475240

 1. İdarenin
 1. Adresi                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                           De Gol Cad. 06330 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası                        : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                              : mkekikm@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                              : www.mkek.gov.tr

 

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti                     : 3456.SVG.0997
 2. Niteliği, türü ve miktarı                : 13 Kalemde 106 adet FO 20 ve 103 Kalemde 652 adet

                                                           FO 40 Tezgah Kalıpları

   ( Ekte ki Zeyilname ile FO 40 tezgah kalıpları 103 kalemde 752 adet olarak revize edilmiştir)

                                               NOT : Malzeme listesinde birTalep Sıra No’su

                                                           karşısında birbirinden ayrı kalemler  olarak

                                                           belirtilen malzeme birlikte ihale edilmektedir.

 1. Teslim tarihi/tarihleri: Malzemenin tamamı Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 20 hafta içerisinde MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü / Kayaş-Ankara/ TÜRKİYE’ye teslim edilecektir. 
 2. Teslim yeri/yerleri                       : MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü / Kayaş-Ankara/ TÜRKİYE
 3. İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
 4. Yapılacağı yer                             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 5. Tarihi ve Saati                             : 25/10/2018 tarih, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a)İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b)İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c)İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre ;CPT (Esenboğa  Havalimanı/ANKARA), CPT (Karayolu /ANKARA) , CIP….. ANKARA, DAP (MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, Kayaş-Ankara/TÜRKİYE) veya esasına göre DDP (MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, Kayaş-Ankara/TÜRKİYE) vereceklerdir.

İsteklilerin  FOB.,FCA.,EXWORKS teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, Kayaş-Ankara/TÜRKİYE   teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 403 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü: Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dâhil)

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 25/10/2018 tarih, saat: 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. 

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ) Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir. ( Ekteki ZEYİLNAME ile metinden çıkartılmıştır.)

h) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

3456.SVG.0997 İhale Dokümanı(Teknik resimler hariç) İncele İndir
3.1.FO 20 Tezgahı Kalıplarının Teknik Resimleri.( 23 kalemde 106 adet ) İncele İndir
3.2. FO 40Tezgahı Kalıplarının Teknik Resimleri 1. bölüm (14 kalemde 160 adet) İncele İndir
3.3. FO 40Tezgahı Kalıplarının Teknik Resimleri 2. bölüm(40 kalemde 282 adet) İncele İndir
3.4. FO 40Tezgahı Kalıplarının Teknik Resimleri 3. bölüm (22 kalemde 155 adet) İncele İndir
3.5. FO 40Tezgahı Kalıplarının Teknik Resimleri 4. bölüm (27 kalemde 160 adet) İncele İndir
Zeyilname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017