250.000 Kg Barut Viskoz Selülozu

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                          : 250.000 kg. Barut Viskoz Selülozu

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/509789

İhalenin Usulü                                       : Açık İhale

1-İdarenin

  1. Adresi                                         : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı 06560 Anadolu 

                                                           Meydanı - Ankara/ TÜRKİYE

  1. Telefon ve faks numarası                       : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
  2. E-posta adresi                            : mkekikm@mkek.gov.tr
  3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                            : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın

  1. Dosya Referans No./İşareti       : 6810.SVG.1000

        Niteliği, türü ve miktarı               : 250.000 kg. Barut Viskoz Selülozu

  1. Teslim tarihi ve Yeri            : Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 3 ay içinde malın 125.000 Kg’lık kısmı, bakiyesi ise yine sözleşmenin yürürlüğe girmesini  müteakip 7 ay içinde  MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale/ TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                               : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve Saati                               : 06.11.2018 - Saat  14:00

 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
  2. İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.
  3. İdari Şartnamemizin  21.1.3 maddesinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre,  CPT (Ankara) yada DAP(Kırıkkale) teslim şekillerinde vereceklerdir. Diğer teslim şekillerinde verilen teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 409 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 06.11.2018 tarih saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

e) Geçici Teminat Mektubu istenmemektedir.

f) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) İstekliler İdari Şartnamemizin

45.1.1.1 maddesi doğrultusunda

 

- İstekliler 5 Kg BEDELSİZ numuneyi DDP- ANKARA-TÜRKİYE teslim esasına göre MKE İkmal Daire Başkanlığı adresine teklifleri ile birlikte göndereceklerdir veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç (20) gün içinde göndereceklerdir. Numunesi verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

45.1.2. maddesi uyarınca,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, üretim denemesinde kullanılmak üzere 3.000 Kg numuneyi teslim edecektir. Numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Kendisinden üretim denemesi için numune talep edilen istekli idarenin talebinin kendisine tebliğini  müteakip 3.000 Kg numuneyi en geç (20) gün içinde göndereceklerdir.

 

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.

j) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

 

 

 

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017