6 KALEM NEB ANA DELİCİ AKSAMLARI (1.120 ADET ARKA KAPAK, 1.220 ADET ARKA KAPAK KAMASI, 1.120 ADET TAPA ZARF KOVANI,1.120 ADET SABİTLEME PARÇASI-ARKA KAPAK, 1.120 ADET TAPA ZARF KOVANI SOMUNU, 1.120 ADET ARKA PATLATMA BORUSU)

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/507204

İşin Adı

:

6 Kalem Neb Ana Delici Aksamları (1.120 Adet Arka Kapak, 1.220 Adet Arka Kapak Kaması, 1.120 Adet Tapa Zarf Kovanı,1.120 Adet Sabitleme Parçası-Arka Kapak, 1.120 Adet Tapa Zarf Kovanı Somunu, 1.120 Adet Arka Patlatma Borusu)

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Mühimmat Fabrikası, Fabrikalar Mah. 27. Sokak No:12 (İstasyon Civarı)

b) Telefon ve faks numarası

:

3182247404 - 3182242894

c) Elektronik posta adresi

:

mkemuhimmat@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEM NEB ANA DELİCİ AKSAMLARI; 1.120 Adet Arka Kapak (1325MK1000072) 1.220 Adet Arka Kapak Kaması (1325MK1000073) 1.120 Adet Tapa Zarf Kovanı (1325MK1000074) 1.120 Adet Sabitleme Parçası-Arka Kapak (1325MK1000075) 1.120 Adet Tapa Zarf Kovanı Somunu (1325MK1000076) 1.120 Adet Arka Patlatma Borusu (1325MK1000077)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü, Stok ve Ambarlar Müdürlüğü/KIRIKKALE

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

İhale konusu malzemeler set olarak teslim edilecektir. (1 Adet Set; 1 adet Arka Kapak, 1 adet Arka Kapak Kaması, 1 adet Tapa Zarf Kovanı, 1 adet Sabitleme Parçası-Arka Kapak, 1 adet Tapa Zarf Kovanı Somunu ve 1 adet Arka Patlatma Borusu’ndan oluşmaktadır.) Seti oluşturan kalemlerden herhangi birinin eksik olması halinde teslimat kabul edilmez ve eksik malzeme ikmal edilinceye kadar set teslim edilmemiş sayılır. 1.PARTİ 150 gün içinde 120 Set 2.PARTİ 180 gün içinde 100 Set 3.PARTİ 210 gün içinde 100 Set 4.PARTİ 240 gün içinde 100 Set 5.PARTİ 270 gün içinde 100 Set 6.PARTİ 300 gün içinde 100 Set 7.PARTİ 330 gün içinde 100 Set 8.PARTİ 360 gün içinde 100 Set 9.PARTİ 390 gün içinde 100 Set 10.PARTİ 420 gün içinde 100 Set 11.PARTİ 450 gün içinde 100 Set *Set harici 100 Adet Arka Kapak Kaması aşağıdaki termin programına göre teslim edilecektir. 1.PARTİ 150 gün içinde 100 Adet

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. 27. Sok. No:12 (İstasyon Civarı), KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

16.11.2018 - 14:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) İstekliler, idare tarafından verilen Şartnameleri onaylayarak ihale zarfı ile birlikte İdareye verecektir. Doküman satın alan firmalar ihaleye katılmayacak olsalar dahi kendilerine gönderilen ihale dokümanlarını idareye iade edeceklerdir.

           i)  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

i.1. İstekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporu sunulacaktır.

         a)İstekliler ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunabilir. Bu halde istekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

          İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir.Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur.Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir.Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

          b)İstekliler, İhale konusu malın tamamını termin süresi içinde, Teknik Şartname esaslarına göre imal edebileceğini gösteren üretim miktarına sahip, kapasite raporu sunabilir.

          Bu halde İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.

          İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlilik kriteri sağlanabilir.

          j) İstekliler İSO 9001: veya AQAP–2110–2120 Kalite Yönetim Sistemlerinden veya yeni versiyonlarından birine ait belge sunacaktır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;

Her türlü talaşlı imalat, pres, baskı ve kalıp işi benzer iş kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 50,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir.

6. Teklifler 16/11/2018 saat: 14:30’a kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 16/02/2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Bu iş için avans verilmeyecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12.  Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13.  Kısmi teklif verilmesi

13.1 Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

14. MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

© MKE Kurumu 2017