1 adet   Boroskop Kontrol Sistemi satın alınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                   :  1 adet Boroskop Kontrol Sistemi alımı işi.   

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/588722

 1. İdarenin
 1. Adresi                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                          Degol Cad. No:2 06560 /Anadolu Meydanı - Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası                        : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                              : supply@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                              : www.mkek.gov.tr

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti : 9999.PRJ.0114
 2. Niteliği, türü ve miktarı      : 1 adet Boroskop Kontrol Sistemi

- 4 adet Boroskop Sıvı Işık Aktarım Kablosu,

- 2 adet 30° Görüş Yönlü 90° ± 10°  Görüş Açılı Boroskop,

- 2 adet 90° Görüş Yönlü 90° ± 10°  Görüş Açılı Boroskop,

- 3 adet 30° Görüş Yönlü 90° ± 10°  Görüş Açılı Boroskop,

- 2 adet Boroskop Soğuk Işık Kaynağı’ndan oluşmaktadır.

 1. Teslim tarihi/tarihleri        : Malzemeler tek partide Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 4 ay içinde MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale/ TÜRKİYE’de olacaktır.
 2. Teslim yeri/yerleri                         : MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale / TÜRKİYE
 1. İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin
 1. Yapılacağı yer                  : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                  : 17/12/2018 tarih, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.  Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Malzemelerin Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Yüklenici Firma depo teslimi), FOB STOWED (………Deniz Limanı), CFR (Evyap Limanı), CPT (Ankara Esenboğa Havalimanı) veya DAP (MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü/ Kırıkkale) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.  Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

 -  MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai. Bşk. 4.kat 406 no.lu oda Anadolu Meydanı, 06560 ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL - www.mkek.gov.tr

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 17/12/2018 tarihi saat 14.00’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç)  Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır

d)  Geçici Teminat istenmemektedir.

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

h) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İHALE DOKÜMANI İncele İndir
© MKE Kurumu 2017