Fabrikamızın ihtiyacı  2 kalem 50 Kg Wash Prımer Sertleştirici ve 200 Kg   Wash Prımer Astar Boya (Sarı) MIL-C-85140  ihtiyacı vardır. MIL-C-85140  nolu Teknik Şartnameye göre temin edilecektir.

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta,  veya elden kapalı zarf içerisinde  21/12/2018 Saat:14.00’a kadar  gönderilmesi gerekmektedir. mektedir.

 

İdari Şartlar            :

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.)  Malzemenin tamamı siparişe müteakip 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “2 kalem 50 Kg Wash Prımer Sertleştirici ve 200 Kg Wash Prımer Astar Boya (Sarı) MIL-C-85140” ibaresi yazılmalıdır.

6.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.

7.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

8.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir.

9.)Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İncele İndir
© MKE Kurumu 2017