Kurumumuzda, eğitim ve öğretim programlarında staj yapma zorunluluğu bulunan yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin staj çalışmaları, 2016 yılına kadar “Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği” kapsamında yürütülmüş ancak, 06/07/2015 tarih ve 2015/7975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ile staj çalışmalarının bir dayanağı kalmamıştır.

        Ancak, 09 Aralık 2016 tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun bazı maddelerinde değişilik yapılmıştır.

       Bu kapsamda, 3308 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin birinci fıkrası (Değişik :29/06/2001-4702/13.md.) (Değişik:02/12/2016-6764/41.md.) "On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan  yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir." hükmü yer almaktadır.

      Kurumumuz mensubu ile mensup yakını çocukları ve çeşitli kuruluşlardan gelen öğrencilerin mağdur edilmemesi bağlamında, Genel Müdürlüğümüz, İşletme ve Fabrika Müdürlüklerimizde iş ve iş yeri koşulları göz önüne alınarak gizli, ağır ve tehlikeli birimler hariç eğitim ve öğretim programında staj yapma zorunluluğu bulunan yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere  yukarıda belirtilen 18.madde kapsamında Haziran-Eylül 2017 ayları arasında staj imkânı tanınması Kurum kültürü ve personel motivasyonu açısından olumlu değerlendirilerek, öğrencilerin stajlarını ücretsiz olarak yapmaları ve öğrencilerden Ek-2 dilekçenin alınarak staja kabul edilmeleri   05/05/2017 tarihli  Makam Olur'u ile uygun görülmüştür.

Staj işlemleri, MKE Genel Müdürlüğü Eğitim ve Kütüphane Yönergesinin 17. maddesi kapsamında yürütülecek olup, öğrencilerden zorunlu staj belgesi, adli sicil belgesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5/b maddesi uyarınca “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya  Üniversite tarafından sigorta yapıldığını gösterir belge getirmeleri kaydıyla staja kabul edileceklerdir. Zorunlu olmayan stajlar yaptırılmayacaktır.

        Bu kapsamda, İşletme ve Fabrika Müdürlüklerimiz iş ve iş yeri koşullarını göz önüne alarak gizli, ağır ve tehlikeli birimler hariç asgari ölçüde belirleyecekleri staj kontenjanları çerçevesinde öğrencileri staja kabul edecekler ve staj dönemi sonunda ise öğrencilerin isim, okul ve branşlarını gösterir listeler düzenlenerek en geç Kasım 2017 ayı sonuna kadar Başkanlığımıza gönderilecektir.

Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin Genel Müdürlüğümüz birimlerinde staj yapma talepleri  ile ilgili başvuruları Başkanlığımıza yapılacak ve ilgili birimin görüşleri doğrultusunda staj talebi değerlendirilecektir.

Staj Dilekçe Örneği İncele İndir
© MKE Kurumu 2017